A KAMEX KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő) a szolgáltatási, adás-vételi és
szolgáltatás igénybevétel tevékenysége során a Partnerek (a továbbiakban együttesen Érintett)
adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket jogaik
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. ADATKEZELÉS
Adatkezelő:
Cégnév: KAMEX KFT.
Cím: 9200. Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 11.
Adószám: 11130376-2-08

Érintettek: A nyilvános cég információs adatbázisba személyes adataikat (nevüket tartalmazó
e-mail cím, stb.) megosztók.
Adatkezelés tárgya:
Az Érintettek számára a cég információs adatbázisban tárolt tevékenységi körük alapján
feltételezhetően releváns tartalmú, tájékoztató és/vagy reklám célú e-mail-ek küldése, az
ezekre adott válaszok nyilvántartása.
A Tájékoztató hatálya, elérhetősége, módosítás:
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás a www.kamex.hu oldalon
való közzétételt követően lép hatályba.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.01.01. napjától érvényes.
Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető:
- https://www.kamex.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ,
- 9200. Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 11..,
- illetve igényelhető írásban az 6./9) pontban megadott email címen.
A tájékoztató tartalma:
- Az adatkezelés jogalapja
- Az adatkezelés célja
- Az adatkezelésben részt vevő adatok, az adatkezelés ideje
- Adatfeldolgozással kapcsolatos információk
- Az Érintetteket megillető jogok és gyakorlási lehetőségük
- Adatvédelmi incidensek kezelése
- Adatbiztonsággal kapcsolatos információk
- Fogalommagyarázatok

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Adatkezelő az adatkezelés jogalapjaként a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban Rendelet)
6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak szerinti jogos érdeket
állapítja meg.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az üzleti tevékenység jogszerű és hatékony folytatása.

4. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE
Adatkezelés célja: Az Érintettek számára vélhetően releváns tartalmú, üzletkötési lehetőséget
ismertető, tájékoztató és/vagy reklám célú e-mail-ek küldése.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Adatkezelés ideje: törlési kérelemig, vagy frissebb adatbázis beszerzéséig.
Adatkezelési tevékenység: gyűjtés, tárolás.
Kezelt adatok köre: email cím; ügyvezető neve; cégnév

5. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS
Az Adatkezelő a rögzített adatokat nem továbbítja más személy részére.

6. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

1) Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére
irányulhat. Többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést
számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

2) Helyesbítéshez való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.

3) Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is
megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival
szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az Érintett hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintett, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4) A törléshez (vagy elfeledtetéshez) való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- a Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz
jogos érdek, vagy más jogalap) az Adatkezelő további adatkezelésére,
- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és törölni köteles azt, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlésénél továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy ha egy adott személyes adatállomány
egynél több Érintettre vonatkozik, a személyes adatok megszerzéséhez való jog nem sértheti
az egyéb Érintettek jogait. Azaz, ha a felvétel szabálysértés, vagy bűncselekmény elbírálása,
vizsgálata során szükséges, akkor a törlés nem hajtható végre.
Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:
i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5) Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
- az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
- vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, a szerződés teljesítéséhez
vagy megkötéséhez való szükségességen alapul;
- vagy az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog azonban nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.

6) A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7) Az érintettet megillető jogok érvényesítése az érintett halálát követően
Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető személyes adatok
kezelésével kapcsolatos jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az
adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által
arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult
érvényesíteni. Ha az elhunyt személy az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi
nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.
Ha az elhunyt nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az
érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát
követő öt éven belül. Közeli hozzátartozónak aPtk. 8:1 § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Több közeli hozzátartozó esetén az a hozzátartozó
jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:
- az elhunyt érintett halálának tényét és idejét a halotti anyakönyvi kivonattal
vagy bírósági határozattal, valamint
- saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli
hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
Az elhunyt érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az
Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság illetve a bíróság előtti eljárás során az infotv. és
a Rendelet szerinti – az elhunyt érintettet életében megillető jogok illetik meg és
kötelezettségek terhelik.
Az Adatkezelő írásbeli kérelemre tájékoztatja a közeli hozzátartozót vagy a megbízott
személyt a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az elhunyt érintett nyilatkozatában
megtiltotta.

8) Kérelem teljesítésének határideje
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 6.1)-6) pont szerinti
bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem
okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként
kéri.

9) Jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon
keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Karácsony Csaba
Levelezési: 9200. Mosonmagyaróvár, Flesch Károly u. 11..
Telefonszám: 06/20/9163-962
E-mail cím: info@kamex.hu

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a
helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem
teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek
bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az érintett a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
- Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. Adatkezelőaz adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a
felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és
számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.
Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek
jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül
tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. FOGALMAK
a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi